Agterof service spant zich in om de inhoud van deze website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op de website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. De materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Agterof service. In het bijzonder zijn alle prijzen op de website van Agterof service onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijk fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.